Certyfikaty Energetyczne Herbud 2

Certyfikaty Energetyczne Herbud 2 Firma HERBUD-2 świadczy usługi z zakresu sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej każdej nieruchomości na podstawie projektu budowlanego lub indywidualnie przeprowadzonej przez naszą firmę inwentaryzacji budowlanej. Od 1 stycznia 2009 świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa jego charakterystyka energetyczna. Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych.

Certyfikaty Energetyczne Herbud 2 Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

Zgodnie z art. 57 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadamiania o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Świadectwa charakterystyki energetycznej nie wymaga się dla budynków:
- podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
- przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
- niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
- przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2.rok);
- mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
- wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.
Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat pod warunkiem, że w budynku nie zostały przeprowadzone roboty budowlane w wyniku których zmianie ulega charakterystyka energetyczna budynku. Jeśli w wyniku przebudowy lub remontu budynku ulega zmianie jego charakterystyka energetyczna, należy sporządzić nowe świadectwo charakterystyki energetycznej.